Retorik mycket mer än vältalighet: Bli en skicklig och uppskattad retoriker

I verbal retorik påverkas budskapet dels av vad personen säger (innehållet), dels hur personen formulerar sig (uttrycksformen). Något som en talare aldrig ska underskatta är de icke verbala signalernas betydelse. Till den icke verbala kommunikationen hör klädsel, kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck, men också sociala koder. De sociala koderna fyller en viktig funktion när människor kommunicerar med varandra. De är lika viktiga som vägmärken för biltrafikanter.

Så länge människorna i ett sällskap behärskar koderna och anpassar sig efter dem så flyter kommunikationen – och umgänget – på utan större problem. Däremot uppstår det lätt problem när människor bryter mot koderna, antingen på grund av okunskap eller ren ovilja. Irritationer eller konfrontationer blir lätt följden, liksom att den som bryter mot koderna betraktas som mindre socialt inkompetent. Sådana personer riskerar också att exkluderade ur gruppen, förr eller senare. Även om personen inte skulle bli exkluderad, så kommer den att vara allt annat än väl sedd i många betraktares ögon.


En del människor talar om sociala hederskodexar, vilket är allmänt vedertagna umgängesregler (uppförandekoder). Det är väletablerade spelregler för hur människor förväntas agera och bemöta andra i olika situationer – och delas ofta av de flesta människor i ett land eller en kultur.


En person som vill bli en riktigt skicklig och välslipad retoriker bör aldrig underskatta betydelsen som de sociala koderna och etikettsreglerna. För de har otroligt stor betydelse för hur en persons budskap kommer att tas emot av mottagaren eller mottagarna.

 

Många människor förknippar retorik med argumentation och vältallighet. Retorik handlar om verbala kommunikationen, med också om den icke verbala kommunikationen. Dit hör allt från kroppshållning och kroppsspråkliga signaler till uttalade och outtalade regler inom sociala koder samt vett och etikett.


En del människor tänker ibland att det räcker med att ha ett väl förberett talarmanus och att vara välslipad i sina formuleringar för att vara en skicklig och framgångsrik talare. Men ska en person tala inför en skara åhörare – och verkligen nå framgångar – så gäller det att ha den icke verbala kommunikationen i åtanke: Hur klär jag mig, hur rör jag mig, vilka ansiktsuttryck förmedlar jag? Med vilken blick bemöter jag människorna i publiken och framför allt hur bemöter jag människorna som ska lyssna på mig?


En del människor, även på högre positioner i samhället, är vana vid att tala inför andra människor. De kan vara såväl kunniga som välslipade i att argumentera för sin sak, men brister i en otroligt viktig detalj – bemötandet av andra personer. En del människor är bättre än andra på att bemöta andra personer på ett trevligt sätt – oavsett ålder, kön, position eller yrkesbakgrund.


En god retoriker tänker på att de personer som finns i en publik ska känna sig välkomna och viktiga – oavsett om det är en stor eller liten grupp. Det som personen talar om ska ge åhörarna något. De ska känna att innehållet är till för dem och angeläget. En del talare är väl förberedda vad gäller innehållet i anförandet, men har en nedlåtande attityd och självgodhet som får andra människor att känna sig både ovälkomna och allt annat än uppskattade eller sedda. Sådana fasoner skapar aldrig någon föredömlig retoriker.

Tips

Läs och lär mer om retorik: Retorik i ord och handling


 

www.retorik24.se
Kurser och utbildningar inom retorik, presentationsteknik, förhandlingsteknik och strategisk kommunikation.